TERVETULOA KUNTOKESKUKSEMME JÄSENEKSI

ONNITTELEMME HYVÄSTÄ VALINNASTASI, JOLLA VAIKUTAT KOKO LOPPUELÄMÄÄSI!

1. Jäsenyys on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka voidaan irtisanoa milloin tahansa 1 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen määräaika on joko 6 tai 12 kk (ks. myös kohta 2.) Alle 18-vuotiaan jäsensopimuksen allekirjoittaa huoltaja ja alle 18-vuotias kuntoilee Kunto Saluksella jäsensopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla.


2. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 2 kuukautta), raskauden, armeijan tai kesken sopimuskauden alkaneen työttömyyden johdosta voidaan jäsenyys keskeyttää määräajaksi veloituksetta. Muussa tapauksessa keskeytysmaksu on 30 euroa (keskeytyksen maksimipituus on 12 kk.) Keskeytysaika ei vähennä sopimuksen peruskautta. Em. keskeytystapauksiin tarvittavat lomakkeet löytyvät vastaanotosta. Tauosta tulee ilmoittaa vähintään 14 päivää ennen seuraavan laskun eräpäivää. Opiskelijajäsenyyden etuuden saa käyttöönsä esittämällä voimassaoleva opiskelijatodistus/-kortti vuosittain. 

Jäsenyyden muutoksesta perimme hinnaston mukaisen maksun.

Jäsenyyden voi irtisanoa milloin tahansa 1 kuukauden irtisanomisajalla, silloin kun jäsenyys ei ole keskeytetty, tauolla tai veloitukseton kuukausi käytössä. Määräaikaisen  jäsenyyden kestäessä alle määräajan, irtisanoutuessa jäseneltä tullaan perimään takaisin jäsenyyden kestoajalta määräalennuskortin (=jäsenyys) ja määräaika kortin (=kuukausikortti) välinen erotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin. Keskeytys ja taukotilanteissa irtisanoutuminen tulee tehdä sovitun keskeytyksen tai tauon loputtua 1 kk irtisanoutumisajalla.

Kaikkien korttien hinnat ovat nähtävillä täällä  ja vastaanotossa.


3. Jäsenyys jatkuu määräajan jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, 1 kk irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä heti peruskauden jälkeen, on hänen irtisanottava jäsenyys viimeistään 1 kuukausi ennen sanotun peruskauden päättymistä. Jäsenyydestä perittävä hinta liittymismaksuineen löytyy hinnastosta. Jäsenyyden ajalta maksetaan hinnaston mukaiset maksut. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista. Hinnankorotus astuu voimaan ensimmäisen 12 kuukauden peruskauden jälkeen.


4. Irtisanoutumis- ja keskeytystapauksissa lähetä sähköpostia tai asioi vastaanotossa ja varaa mukaasi kohdassa 2. mainitun kirjallisen todisteen. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan kun kaavakkeet on täytetty ja allekirjoitettu sekä jäsenkortit palautettu.


5. Kuntokeskuksen jäsenellä on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi kuntokeskukselle. Vieraan tulee aina täyttää keskuksen vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen käyntimaksun. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa kuntokeskuksen sääntöjä. Mikäli jäsen tuo ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (=henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenen jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle 12 kuukautta, tullaan jäseneltä perimään takaisin jäsenyyden kestoajalta määräalennuskortin ja määräaika kortin välinen erotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.

6. Jäsenen/Kunto Saluksen asiakkuuden omaavan ovikortti on henkilökohtainen. Ovikortti on oltava aina mukana tultaessa Kunto Salukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Ovikortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli ovikorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu Kunto Salukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenen jäsenyys/asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle 12 kuukautta, tullaan jäseneltä perimään takaisin jäsenyyden kestoajalta määräalennuskortin ja määräaika kortin välinen erotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.


7. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.


8. Jäsensopimukseen kirjataan jäsenmaksun sekä jäsenvuosimaksun eräpäivä (kuukauden viimeinen, 1. tai 15. pvä) sekä jäsenmaksun suoritustapa. Valittavana on e-lasku (suositus ja jonka asiakas itse tilaa verkkopankkinsa kautta), sähköpostilasku tai paperilasku. Jäsenmaksun parerilaskutuksesta perimme 6 eur laskutuslisän/lasku. Liikuntarahalla tai saldokorteilla maksaessa, huomioimme maksut laskutusaikataulumme mukaisesti. 

9. Maksujen viivästyessä on kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Laskujen muistutuksen ja perinnän hoitaa Finvoicer. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, tullaan jäseneltä perimään takaisin jäsenyyden kestoajalta määräalennuskortin ja määräaika kortin välinen erotus. Myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo (joka on merkitty sopimukseen) peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.

10. Jäsenellä on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja. Jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin kuntokeskuksen tapahtumiin.


11. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Kunto Salus Oy ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.


12. Ennakkoilmoituksena veloituksesta toimii tämä jäsensopimus johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä ja erääntymispäivä. Kuntokeskuksen jäsen saa ennakkoilmoituksen veloituksesta 14 vrk ennen jokaista veloitusta. 


13. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu kuntokeskuksen ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

KUNTO SALUKSEN SÄÄNNÖT 

1. Kuntosalin jäseniltä odotetaan Saluksella ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Kuntosalin aukioloajat selviävät nettisivuilta ja vastaanotosta. Kuntosalilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden jäsenien häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin kuntokeskuksen hengen vastaisesti seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle 12 kuukautta, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.


2. Kuntosalia käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin kuntokeskus voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä kuntokeskuksen hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.


3. Jäsen on vastuussa siitä että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Kuntokeskus sitoutuu tarjoamaan jäsenille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekö pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla sekä palauttamaan harjoittelun jälkeen tarvitsemansa kuntoiluvälineet niille kuuluville paikoille.

4. Kuntokeskus ilmoittaa keskusta ja jäsenyyttä koskevista asioista kirjeitse tai sähköpostilla. Asiakkaan vastuulla on oikeiden osoitetietojen ilmoittaminen kuntokeskukselle ja yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen asiakaspalveluun joko henkilökohtaisesti tai sähköpostitse.


5. Mikäli kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot, tulee jäsenen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroiden säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai – kaappeihin yön yli ei ole sallittua.


6. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Valokuvaaminen on kuntokeskuksella kielletty ilman henkilökunnan lupaa.
 

7. Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen johdolle. 

 

8. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Tapaturmaohjeet ja muut vakuutusasiakirjat ovat kuntokeskuksen kansioissa. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata kuntokeskuksen tapahtumia, jotka toteutetaan kuntokeskuksen ulkopuolella.

 

9. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi toistuvissa tapauksissa voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle 12 kuukautta, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.